0989.277.648

Đăng ký tài khoản


Tôi đồng ý tham gia vào dự án an sinh xã hội vì cộng đồng chia sẻ tương và cam kết không lợi dụng tổ chức HTKNYTVN làm các việc trái pháp luật và lấy thông tin các thành viên cung cấp cho bên thứ 3. Nếu tôi làm sai thì chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

✅Thời gian kiểm duyệt thông tin thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia cộng đồng kết nối yêu thương trong vòng 72h là cấp thẻ online trước và thẻ cứng là 7- 15 ngày